Skip to main content
Skip table of contents

MiFIDII

MiFID II

Zkratka MiFID II znamená Markets in Financial Instruments Directive II. Jde o druhou evropskou regulaci finančního sektoru. V život ji uvedla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů. Do právního řádu ČR ji implementuje Zákon č. 256/2004 Sb. (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu). Cílem MiFID II je stanovit základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb obchodníky s cennými papíry a dalšími osobami a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji. 

Jedním z faktorů, na které směrnice klade důraz, je bezpečnost a ochrana zákazníka. Proto norma také definuje sadu opatření, které je nutné implementovat, aby byl zajištěn soulad s touto směrnicí.

Z pohledu komunikace se zákazníkem je pro finanční společnosti velmi důležité plnění čl. 16 MiFID 2 resp. §17 zákona č. 256/2004 Sb., který ukládá povinnost zaznamenávat jakoukoli komunikaci zákazníka týkající se nakládání s příkazy a transakcemi. 

V systému Daktela jsou zaznamenávány všechny komunikační kanály, tedy nejen telefonní hovory hlavních telefonních linek nebo interní komunikace zaměstnanců, ale umožňuje také zaznamenávat komunikaci na služebních mobilních číslech zaměstnanců, což je jedna ze základních podmínek souladu s MiFID II. Zaznamenávat komunikaci se zákazníkem umožňuje systém Daktela také v konverzačních platformách WebChatu, Instant Messagingu (Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram), SMS chatu nebo emailové komunikaci. Systém Daktela tak plní tento základní požadavek MiFID II.  

V systému Daktela lze libovolně definovat délku ukládání komunikací, a to od několika dní po 10 let (i více) – vždy záleží na definici projektu a objemu dat. MiFID II stanovuje délku ukládání výše zmíněné komunikace na 5 let (rozhodnutím dozorového orgánu může být tato lhůta stanovena na 7 let). Systém Daktela je tak na tento požadavek připraven. Vyšší objemy dat s vyšším nárokem na délku ukládání s sebou však nesou zvýšené náklady na provoz úložiště. 

Zároveň MiFID II ukládá povinnost komunikační kanály uchovávat v nezměnitelné podobě (WORM – WriteOnceReadMany) s omezeným přístupem s principem (N2K – NeedToKnow). Oba tyto přístupy jsou implementovány a uplatňovány v systému Daktela. V rámci nastavení přístupového oprávnění lze definovat, kdo ze zaměstnanců má mít přístup k daným nahrávkám. Lze také definovat, kdo a zda vůbec má mít oprávnění záznamy ze systému odstranit. Zároveň jsou všechny záznamy opatřeny časovou značkou synchronizovanou s UTC, čímž je splněna také jedna z dalších podmínek MiFID II, kterou je časová souslednost jednotlivých kroků. 

V rámci hlasové komunikace je zavedena také povinnost informovat zákazníka o pořizování záznamu hlasové komunikace. Bez daného souhlasu nesmí obchodník zákazníkovi telefonicky investiční službu vůbec poskytnout. Systém Daktela je na tento požadavek MiFID II též připraven, a to automaticky přehrávanou hláškou zákazníkovi ještě před vlastní komunikací obchodníka. 

Pro Daktelu je otázka bezpečnosti a vysoké dostupnosti klíčová. Proto jsme také požadavky MiFID II implementovali do systému Daktela V6. Zároveň jsme zavedli nové postupy pro implementací projektů s požadavkem na soulad se zmíněným standardem. Veškeré podporované komunikační kanály jsou tak v systému Daktela v souladu s vysokými nároky na dostupnost, důvěrnost a integritu. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.