Skip to main content
Skip table of contents

Databáze

 Spravovat → CRM → Databáze můžete nastavit různé databáze, v kterých budete ukládat informace o svých Kontaktech a Společnostech. Pomocí databází můžete používat různé formuláře pro Kontakty a Společnosti podle toho, jaké informace do nich operátoři zadávají.


Vytvořit novou databázi/Upravit databázi

Vytvořit novou databázi/Upravit databázi

Chcete-li založit novou Databázi, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující Databázi jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující Databázi, klikněte na její název.

Otevře se detail Databáze.

Pole

Popis

Název

Zadejte název databáze.

Popis

Zadejte popis.

K dispozici pro Cloud Phone uživatele

Povolit používání databáze pro uživatele Cloud Phone.

Automaticky zobrazit kartu v kontaktech

Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření kontaktu.

Automaticky zobrazit kartu ve společnostech

Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření společnosti.

Výchozí

Vaše výchozí databáze bude předvybraná, když vytvoříte nový CRM kontakt nebo společnost. Pokud nechcete mít žádnou databází předvybranou, odškrtněte výchozí databázi.
Pozor: Když vyberete výchozí databázi, zruší se tím předchozí nastavení výchozí databáze.

Otočit jméno a příjemní

Povolit otočení jména a příjemní.

Databázi uložte.


Kontakty – nastavení formuláře databáze

Kontakty – nastavení formuláře databáze


Společnosti – nastavení formuláře databáze

Společnosti – nastavení formuláře databáze


Nastavit relace

Nastavit relace

Fronty

Klikněte na Fronty ve sloupci Relace a vyberte, které fronty budou moct Databázi používat.

Kategorie

Klikněte na Kategorie ve sloupci Relace a vyberte, které kategorie ticketů budou moct Databázi používat.


Vybrat práva

Vybrat práva

Nastavit, kteří operátoři mohou s vašimi databázemi pracovat, můžete v Spravovat → Uživatelé → Práva. Zde otevřete práva, kterým chcete oprávnění nastavit, přejděte na kartu CRM Databáze a zaškrtněte ty databáze, ke kterým mají mít uživatelé daných práv přístup.


Migrace z verzí Daktely bez CRM databází

Migrace z verzí Daktely bez CRM databází

Verze nižší než 6.21.0 nemají CRM databáze. Když z nich upgradujete na verzi 6.21 a výše, automaticky se při procesu upgradu vytvoří databáze Default:

  • Veškeré vaše existující kontakty a společnosti budou v této databázi.

  • Veškeré vaše existující fronty a kategorie budou zaškrtnuté v relacích databáze.

  • Veškerá vaše existující Práva budou moct databázi používat.

  • Vaše aktivní integrace pro synchronizaci CRM budou automaticky synchronizovat do této databáze.

Pokud se nerozhodnete svoje CRM rozdělit do několika databází, nic se pro vás nezmění.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.