Skip to main content
Skip table of contents

Email – směrování

Pomocí směrování emailů lze nastavit, co se s emaily stane, než se dostanou do modulu Tickety. 

Přejděte na Spravovat → Směrování → Emaily.

Příklady použití:

 • Emaily z adres, které obsahují „noreply“, se zařadí do kategorie „Neodpovídat“.

 • Emaily od VIP zákazníků se identifikují podle jejich domény a přiřadí se jim vysoká priorita.

 • Emaily obsahující „stížnost“ v předmětu se zařadí do určité kategorie.


Spravovat směrování

Seznam směrování

Stránka Směrování emailů zobrazuje seznam vašich emailových směrování. Vyhledejte směrování v poli Rychle vyhledat nebo, chcete-li více použít pokročilé vyhledávání, klikněte na tlačítko Filtr.

 1. Hromadně změnit vybraná směrování. Tlačítko se zobrazí, když je vybráno alespoň 1 směrování.

 2. Hromadně smazat vybraná směrování. Tlačítko se zobrazí, když je vybráno alespoň 1 směrování.

 3. Vytvořit nové směrování.

 4. Exportovat existující směrování. Viz Exportovat a importovat směrování.

 5. Importovat nová směrování. Viz Exportovat a importovat směrování.

Upravit

Chcete-li směrování upravit, klikněte na jeho název. Jak směrování nastavit se dozvíte v kapitole Vytvořit nové směrování.

Směrování můžete upravit i hromadně. Vyberte je a klikněte na tlačítko Změnit (1 na obrázku výše). Více info viz Hromadné změny.

Klonovat a smazat

Chcete-li klonovat nebo smazat směrování, klikněte na příslušnou ikonu na konci řádku ve sloupci Akce.

Jak nastavit naklonované směrování se dozvíte v kapitole Vytvořit nové směrování.

Směrování můžete smazat hromadně. Vyberte je a klikněte na tlačítko Smazat (2 na obrázku výše).


Vytvořit nové směrování

Vytvořit nové směrování

Klikněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se stránka Vytvořit směrování emailů.

Název: zadejte název.

Popis: zadejte popis.

Směr: zvolte jednu z možností vypsaných níže.

 1. Příchozí – směrování bude použito u všech emailů, které přijdou na adresu nastavenou v dané emailové frontě.

 2. Odchozí – směrování bude použito u všech emailů, které se odešlou zeleným tlačítkem Nový email ve statickém panelu (neplatí pro emaily odeslané z ticketu).

 3. Obousměrný – kombinace příchozího a odchozího směru (neplatí pro emaily odeslané z ticketu).

Filtrování

 1. Nastavte pravidla pro filtrování emailů. Pomocí tlačítek na konci každého řádku můžete přidat nebo odebrat řádky.

  1. Musí platit všechny následující podmínky: akce se provede, pouze pokud budou splněny všechny podmínky.

  2. Nebo jedna z následujících: akce se provede, když bude splněna alespoň jedna podmínka a zároveň všechny podmínky z bodu a., pokud nějaké nastavíte.

 2. V prvním sloupci vyberte předmět podmínky, např. odesilatel.

 3. V prostředním sloupci vyberte porovnávací operátor, např. končící.

 4. V posledním sloupci vyplňte hodnotu, která se bude porovnávat s prvním sloupcem, např. .com.

Akce

 1. Nadefinujte akci, kterou chcete provést, když jsou splněny podmínky, které jste nastavili. Pomocí tlačítek na konci každého řádku můžete přidat nebo odebrat řádky.

  1. V prvním sloupci vyberte parametr emailu, který se má změnit nebo nastavit, případně vyberte, že se má email smazat.

  2. V druhém sloupci vyberte hodnotu parametru. V případě, že jste v prvním sloupci vybrali smazat, tento sloupec nechte prázdný.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit.


Exportovat a importovat směrování

Exportovat a importovat směrování

Exportovat směrování

Vyberte směrování, která chcete exportovat, a klikněte na tlačítko Export. Více info viz Export.

Importovat směrování

Lze importovat pouze Název, Popis a Směr. Podmínky a akce je třeba nastavit po jednom.

 1. Klikněte na tlačítko Import v pravém horním rohu stránky Směrování emailů. Otevře se dialogové okno Import.

 2. Stáhněte šablonu ve formátu .xlsx nebo .csv, případně použijte vlastní soubor. Pokud však budete mít sloupce v jiném pořadí, budete je muset spárovat v dalších krocích importovacího procesu.

 3. Vyplňte do importovacího souboru data. Název a Směr jsou povinné položky. Do sloupce Směr lze použít pouze hodnoty IN, OUT a INOUT (pro příchozí, odchozí a obousměrný směr) – jakákoli jiná hodnota při importu způsobí chybu.

 4. Vyberte soubor nebo ho přetáhněte do dialogového okna Import.

 5. Upřesněte nastavení importu:

  • Použít první řádek: zvolte Ano, pokud vaše data nemají nadpisy a chcete importovat i první řádek.

  • Importovat unikátní název: zvolte Ano, pokud má importovaný soubor sloupec s unikátními jmény směrování. Pokud používáte šablony, zvolte Ne.

  • Kontrola duplicit: zvolte Ano, pokud chcete kontrolovat, zde existují duplicitní záznamy. Ve výchozím nastavení se kontroluje Název. Pokud importujete jedinečný název, kontroluje se ten.

  • Přeskočit existující záznamy: zvolte Ano, pokud chcete duplicitní záznamy přeskočit. Pokud zvolíte Ne, co se stane při nalezené duplicitě můžete nastavit v dalším kroku.

   Klikněte na tlačítko Další pro pokračování na další krok.

 6. Přetáhněte sloupce vaší tabulky vpravo do příslušných polí vlevo. Pokud jste použili šablonu, sloupce již budou nastavené správě automaticky. Použijte šedá tlačítka nad názvy vašich sloupců, chcete-li přiřadit sloupce dle názvu, dle pořadí nebo přiřazení zrušit.
  Klikněte na tlačítko Další pro pokračování na další krok.

 7. Zobrazí se přehled směrování připravených k importu. V tomto kroku můžete nastavení importu uložit pro rychlejší opakované použití (uložené nastavení naleznete v rozbalovacím menu vedle tlačítka Import na hlavní stránce Směrování emailů).
  Pokud chcete zahájit import, klikněte na tlačítko Import.

 8. Vyčkejte, než se proces dokončí. Pokud proběhne správně, v horní části stránky se zobrazí notifikace. Klikněte na tlačítko Načíst nová data, aby se vaše nová směrování zobrazila v seznamu.
  Pokud došlo během importu k chybám, automaticky se stáhne soubor s chybami. Opravte chyby a celý proces opakujte dle potřeby.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.