Skip to main content
Skip table of contents

Yealink


Nastavení Linky
 • Stiskněte tlačítko OK na vašem telefonu Yealink a na displeji se zobrazí IP adresa. 

 • Zadejte IP adresu do vašeho webového prohlížeče a zadejte přihlašovací údaje (u nového telefonu je přihlašovací jméno a heslo defaultně nastaveno na „admin").

 • Klikněte na kartu Účet.
  1. Do pole Povolit účet nastavte na zapnuto.
  2. Do pole Název - zadejte číslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).
  3. Do pole Jméno na displeji - zadejte název vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).
  4. Do pole Registrační jméno zadejte číslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).
  5. Do pole Uživatelské jméno - zadejte číslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).
  6. Do pole Heslo - zadejte heslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).
  7. Do pole SIP Server 1 - zadejte adresu vaší ústředny - zpravidla bude stejná jako adresa web rozhraní, např.  „vasespolecnost.daktela.com“.
  8. Odchozí proxy server, STUN Server a SIP Server 2 nevyplňujte. 

 • Klikněte na Potvrdit a dokončete nastavení.


Nastavení asistovaného přepojení

Připojte se přes IP adresu vašeho telefonu ve webovým prohlížeči.

Klikněte na Nastavení → Kontext. klávesy.

 1. Nastavte Kontext. klávesy na Zapnuto.

 2. V menu Stavy hovoru vyberte Přepojování.

 3. Na první místo v pravém okně přesuňte Odeslat.    

 4. Přepojení přesuňte šipkou do levého okna. 

 5. Klikněte na Potvrdit.

 • Během hovoru stiskněte tlačítko R.

 • Vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.

 • S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor opětovným stisknutím tlačítka R


Náhodné příchozí hovory z nesmyslných čísel

Častou příčinou generování nesmyslných hovorů bývá PC napadené škodlivým softwarem, které se nachází ve stejném segmentu lokální sítě jako jsou telefony nebo útok z vnější sítě. Telefonní síť proto důrazně doporučujeme oddělit od PC sítě buď přímo hardwarově, nebo alespoň použitím VLAN.

Důležité upozornění: dále uvedené postupy mohou vyřešit důsledek problému (tedy samotné vyzvánění na telefonech), nikoliv ale jeho příčinu, kterou je chyba zabezpečení lokální sítě.

Pokud používáte telefony Yealink (Well), může pomoci, když pře webové rozhraní telefonu upravíte  Vlastnosti -> Obecné nastavení položku Povolit IP-to-IP Hovory na Vypnuto a položku Povolit pouze SIP důvěryhodné servery na Zapnuto.

Přepněte Přijmout pouze SIP Trust Server na Povoleno a Povolit IP hovor na Vypnuto.Autoanswer

Jediný dect od Yealinku co umí autoanswer je Yealink W60B.

Je potřeba na základnu nahrát neveřejný firmware, který si můžete stáhnout z odkazu - Firmware.


Reset do továrního nastavení

Pro resetování telefonu do továrního nastavení je třeba na cca 10s stisknout tlačítko OK. Telefon se poté zeptá na potvrzení.


Safemode recovery - pouze pro experty

Postup „poslední záchrany"  například v případe že si telefon (třeba z důvodu výpadku napájení) neupgraduje korektně firmware.

je třeba mít připravené příslušné soubory:

t28.rom for T28

t26.rom for T26

t22.rom for T22

t20.rom for T20

t12.rom for T12

T38.bin and T38.rom for T38G (two files are required for the T38G)

 • Odpojte telefon z napájení.

 • Stiskněte a držte tlačítko hlasitého odposlechu (označené reproduktorem) a připojte telefon zpět do napájení.

 • Na displeji se rozsvítí výzva požadující zadání IP adresy, masky sítě, gateway a adresy TFTP serveru.

 • Stiskem směrových kláves se můžete přepínat mezi jednotlivými políčky a nastavit správné hodnoty.

 • Po nastavení správných hodnot platných ve vaší síti, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo tlačítko Cancel pro ukončení safe mode.

 • V případě stisku tlačítka OK si telefon stáhne firmware a provede update.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.