Skip to main content
Skip table of contents

Pauzy

V Spravovat → Nastavení → Pauzy můžete nastavit pauzy, se kterými budou moct pracovat operátoři vašeho kontaktního centra.


Typy pauz

Typy pauz

Všechny pauzy mohou být placené nebo neplacené – nastavení provedete v Detailu pauzy.

Typ pauzy

Popis

Neaktivní

Používá se, když je operátor neaktivní v době, kdy by aktivní měl být.

Pauza je zahájena automaticky, pokud:

 • jsou v příchozí frontě nastaveny Automatické pauzy a operátor nepřijme příchozí aktivitu, než vyprší Délka vyzvánění, nebo

 • jsou v příchozí frontě nastaveny Automatické pauzy a operátor odmítne příchozí aktivitu, nebo

 • je v manuální kampaňové frontě nastaven Čas bez aktivity a operátor ho překročí, nebo

 • je ve vlastní pauze nastavena Automatická pauza s Maximální délkou a operátor ji překročí.

Můžete změnit název pauzy a zda bude či nebude placená.

DND

Pauzu lze zahájit pouze ze SW nebo HW telefonu vytočením kódu služby.

 • Kód služby musí být nastaven a povolen v Směrování → Hovory → Rozšířená nastavení → Kódy služeb → Interní aplikace.

 • Výchozí kódy jsou:

  • DND zapnuto: *181

  • DND vypnuto: *182

Můžete změnit název pauzy a zda bude či nebude placená.

Wrap

Pauza se používá jako krátká přestávka pro operátory mezi aktivitami.

Pauza je zahájena automaticky poté, co operátor uloží aktivitu z fronty, v které je nastaven Čas na zotavení. Po vypršení Času na zotavení se pauza automaticky ukončí.

Můžete změnit název pauzy a zda bude či nebude placená.

Vlastní pauza

Pauza, kterou operátoři mohou zahájit manuálně.

Můžete měnit veškerá nastavení.


Vytvořit novou pauzu/Upravit pauzu

Vytvořit novou pauzu/Upravit pauzu

V Spravovat → Nastavení → Pauzy se zobrazí seznam vašich pauz.

Chcete-li založit novou pauzu, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující pauzu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující pauzu, klikněte na její název.

Otevře se detail pauzy.

Max. počet pauz dle typu

Pauzu typu DND, Lajdák a Wrap můžete mít pouze jednu od každého typu.

Pauz typu Vlastní pauza můžete mít libovolně dle potřeby.


Detail pauzy

Detail pauzy

Nastavte pauzu:

Pole

Popis

Typ

Viz Typy pauz výše.

Vybere se automaticky dle typu pauzy, který jste otevřeli.

Zobrazované jméno

Zadejte jméno, které se bude zobrazovat, když bude pauza aktivní.

Placené

Zvolte, zda bude pauza placená či neplacená.

Maximální délka

Chcete-li omezit maximální délku pauzy, zadejte požadovanou délku v minutách. Má-li pauza být neomezená, zadejte 0.

Počítáno ze (pokud je nastavena Maximální délka)

Vyberte, kdy se obnoví kvóta na daný den:

 • Půlnoc – operátoři získají čas nastavený v Maximální délce vždy o půlnoci.

 • Jeden den – když operátor pauzu zahájí, Daktela zkontroluje, jak dlouho již měl danou pauzu zapnutou během posledních 24 hodin, a vypočítá zbývající čas podle toho.

Automatická pauza (pokud je nastavena Maximální délka)

Když operátor nevypne pauzu před vypršení Maximální délky, má se automaticky zahájit pauza typu Lajdák?

Pauzu uložte.

Nezapomeňte nastavit, která práva budou moct s pauzou pracovat.


Vybrat práva

Vybrat práva

Kliknutím na Změnit ve sloupci Práva můžete vybrat, která operátorská práva budou moct s danou pauzou pracovat.

Pauzy typu Lajdák, DND a Wrap mohou používat všichni uživatelé kontaktního centra.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.