Skip to main content
Skip table of contents

Záznamy – nastavení formuláře

V Spravovat → CRM → Záznamy si můžete nadefinovat vlastní formulář pro CRM záznamy.


Vytvořit nový typ CRM záznamu/Upravit typ CRM záznamu

Vytvořit nový typ CRM záznamu/Upravit typ CRM záznamu

Chcete-li založit nový CRM záznam, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující typ jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující typ CRM záznamu, klikněte na jeho název.

Otevře se detail typu CRM záznamu.

Pole

Popis

Název

Zadejte název záznamu.

Popis

Zadejte popis.

Automaticky zobrazit kartu

Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření záznamu.

Záznam uložte.


Nastavení rozložení polí ve formuláři

Nastavení rozložení polí ve formuláři

 1. Přetáhněte Sekci z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název a vyberte počet sloupců. Chcete-li zadat formátovaný popis, klikněte na tlačítko Upravit. 

 2. Přetáhněte pole z Výběru položek do sekce. Můžete nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), vybrat, zda pole bude povinné, zda se má zobrazovat v seznamu záznamů a zda má být pouze ke čtení.

 3. Proces opakujte, dokud nenastavíte všechna pole, která potřebujete.

 4. Formulář uložte.


Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole

Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole

 1. Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.

 2. Chcete-li vytvořit nové pole:

  1. od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo

  2. podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.

 3. Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.

Přehled typů pole

Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.

Pole

Popis použití

Další nastavení

Text

Zadejte jakýkoli text.

Textová oblast

Zadejte jakýkoli text – větší pole.

Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znaků.

Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat.

Selectbox

Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích.

Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

MultiSelectbox

Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Checkbox

Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Radio

Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Datum a čas

Zadejte nebo zvolte datum a čas.

Datum

Zadejte nebo zvolte datum.

Čas

Zadejte nebo zvolte čas.

Telefon

Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech.

Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu.

Email

Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu.

Adresa

Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování.

Url

Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku.


Vybrat statusy

Vybrat statusy

Vyberte, které statusy budou operátoři moct nastavit u CRM záznamů tohoto typu.

Kliknutím na Statusy ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Statusů.

Zaškrtněte Statusy, které chcete používat.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam typů CRM záznamů.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.