Skip to main content
Skip table of contents

Odchozí hovory fronta


Vytvořit novou frontu Hovory odchozí/Upravit frontu Hovory odchozí

Přejděte na Spravovat → Fronty.

Chcete-li založit novou frontu, klikněte na tlačítko Přidat nový a poté vyberte Hovory odchozí.

Chcete-li použít již existující frontu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující frontu, klikněte na její název.

Otevře se detail fronty.

Každý uživatel může mít max. 1 odchozí frontu (včetně kampaňových) s Automatickým/Fixním typem přihlášení.

Do verze 6.19.x je při klonování odchozích front, které mají tyto typy přihlášení aktivní, nejdříve potřeba je změnit na Manuální. Do té doby není klonování možné.

Při klonování odchozích front s těmito typy přihlášení od verze 6.20 se v nově vytvořené frontě typ přihlášení automaticky nastaví na Manuální.


Detail fronty Hovory odchozí

Vyplňte pole Unikátní číslo fronty, Název Popis (volitelný). Poté nastavte frontu.

Auto-Suggestion čísla fronty

Daktela automaticky navrhne další dostupné číslo na základě předchozích čísel stejného typu fronty (včetně smazaných).


Detail polí fronty

Detail polí fronty

Kliknutím na tlačítko Rozšířené zobrazíte další nastavení.

Pole

Popis

Rozšířená nastavení

Povolit popis

Zapněte, pokud chcete aktivovat pole „Popis“ v rámci aktivity vytvořené pomocí této fronty. Operátoři budou moct během aktivity zadat její popis.

Čas na uložení formuláře

Zvolte, kolik času má operátor na vyplnění a uložení formuláře aktivity po skončení interakce se zákazníkem. Po uplynutí nastaveného času se automaticky nastaví pauza „Lajdák“.

Odchozí číslo

Zadejte čísla, která jsou prezentována volané straně pro volání z této fronty. Pokud chcete použít více čísel, oddělte je čárkou. Čísla jsou poté vybrána náhodně pro každý hovor. Chcete-li použít výchozí čísla, ponechte prázdné.
Hierarchie nastavení Odchozího čísla (od nejnižší po nejvyšší): Kanál → Uživatel → Fronta → Identifikace volajícího.

Čas na zotavení

Doba, za kterou může na operátora, který právě dokončil aktivitu, být poslána další aktivita (jak dlouho je nastavena pauza Wrap).

Multi statusy

Povolit nebo zakázat zadávání více statusů u aktivit používajících tuto frontu.

Automatické zobrazení karty

Zapněte, chcete-li automaticky otevřít kartu s aktivitou.

Upozornění na nečinnost v aktivitě

Pokud v otevřené aktivitě nedochází k žádné interakci agenta, vyberte dobu, po které by měl agent obdržet oznámení.

Monitorování

Zobrazit oznámení o monitorování operátorovi

V hovorové aktivitě je umístěna ikona, která ukazuje, že je u konkrétního operátora aktivní monitorování.

Přehrát zvukové upozornění o monitorování během hovoru

Nahrávka, která se přehraje v hovoru a informuje agenta o zahájení a ukončení monitorování. Nahrávky vyberte v polích níže.

Nahrávka na začátku monitorování

Vyberte nahrávku, která se přehraje při spuštění monitorování hovoru.

Nahrávka na konci monitorování

Vyberte nahrávku, která se přehraje po ukončení monitorování hovoru.

Nahrávky

Nahrávat hovory

Zvolte, zda a kdy má být hovor nahráván. Nezapomeňte, že toto nastavení může být definováno pro uživatele i frontu – pokud je povoleno alespoň na jednom místě, hovor se nahraje.

Nenahrávat: Hovory nejsou nahrávány. Nezapomeňte, že i když je nahrávání vypnuto na uživateli nebo na frontě, tak druhá možnost (uživatel nebo fronta) může mít nahrávání hovorů zapnuto. V tom případe se hovor nahraje.

Nahrávat od zahájení hovoru: Nahrávání hovoru je zahájeno v okamžiku, kdy se hovor poprvé dostane k uživateli nebo frontě (závisí na tom, kde je nastavení definováno), což obvykle zahrnuje vyzvánění a přednahrané zprávy.

Nahrávat od připojení hovoru: Nahrávání hovoru je zahájeno při připojení stran hovoru. To obvykle eliminuje zbytečný čas nahrávek s vyzváněním a přednahranými zprávami.

Nahrávat od připojení hovoru včetně přepojení: Nahrávání bude pokračovat i po přepojení hovoru na jiného operátora nebo na externí číslo.

Povolit přerušení nahrávání

Zvolte, zda uživatel nebo uživatelé volající prostřednictvím této fronty mohou pozastavit a znovu zpustit nahrávání hovoru. Mějte na vědomí, že pokud se toto nastavení liší v nastavení uživatele a fronty, pokud je jedna z těchto hodnot nastavena na „Ano“, tak nahrávání přerušeno být může.

Retence nahrávek

Zadejte, kolik dní mají být nahrávky z fronty uloženy na call centru. Nemůže přesáhnout maximální dobu uložení nahrávek globálně nastavenou pro call centrum.
Pokud je nastavena 0 nebo je prázdné, bude použita maximální doba ukládání nahrávek CC

Oznámení při spuštění nahrávání

Vyberte zvuk upozornění při zahájení nahrávání

Oznámení při ukončení nahrávání

Vyberte zvuk upozornění při ukončení nahrávání

Formuláře

Použít formulář záznamu

Zvolte, zda používat formulář záznamů. Nezapomeňte přidat formulář záznamů do widgetů (pomocí šedého tlačítka Widgety ve sloupci Akce v seznamu front).

Vybírání záznamů

Zapněte, chcete-li agentům povolit, aby si ručně vybrali a zavolali na jakýkoli záznam kampaně, který splňuje příslušné podmínky.

Přeskočit záznamy

Zapněte, chcete-li agentům povolit, aby si ručně vybrali a zavolali na jakýkoli záznam kampaně, který splňuje příslušné podmínky.

Kampaně

Zvolte, se kterými kampaněmi je tato fronta provázána. Pokud je telefonní číslo hovoru v této frontě součástí záznamu v některé vybraných z kampaní, operátoři mohou ve widgetu Kampaňové záznamy hovor s daným záznamem spojit.
Příklad: operátor Tomáš si otevře formulář z outbounderu, zavolá, ale volaný hovor nezvedne. Volaný uvidí zmeškaný hovor, zavolá zpět a dovolá se do příchozí fronty operátorce Janě. Ta bude moct hovor spojit s původní kampaní a bude tedy moct i používat stejný formulář jako Tomáš v outbounder kampani.
Pokud nevyberete žádné kampaně, nový záznam se automaticky vytvoří v této frontě.

Další cíle

Cíl, pokud je zodpovězen

Vyberte, kam bude hovor směrován po ukončení přijatého hovoru agentem.

Makro odkazy  (Rozšířené)

Odkazy (Rozšířené)

Nastavte externí URL, např. kartu zákazníka, která se může otevřít při použití této fronty.
Název: zadejte popisek, který se zobrazí u tlačítka, když je nastaveno více adres.
URL: zadejte externí URL adresu. V adrese je možné používat zástupné značky, které se automaticky nahradí aktuálními hodnotami (dostupné jsou všechny vlastnosti aktivity, například {{user.title}} je uživatel přiřazený aktivitě).
Otevřít: zapněte, chcete-li URL otevřít automaticky poté, co operátor přijme aktivitu v této frontě.
Unikátní: zapněte, chcete-li v případě, že má operátor v této frontě otevřených více aktivit současně, otevřít každé externí URL ve vlastním novém okně. Vypněte, chcete-li je všechny otevřít ve stejném okně.
Popup: zapněte, chcete-li externí URL otevřít ve vyskakovacím okně místo v nové kartě. Nastavte výšku a šířku nového okna.

Makro transport  (Rozšířené)

Transporty (Rozšířené)

Nastavte předdefinované přepojení nebo pozvání pro operátory používající tuto frontu.
Název: zadejte název, který se bude zobrazovat v rozbalovacím menu tlačítka pro přepojení nebo pozvání.
Cíl: zadejte telefonní číslo nebo číslo fronty nebo uživatele, na které chcete aktivitu přepojit nebo které chcete k aktivitě pozvat.
Přepojit a Pozvat: zapněte tu možnost, kterou chcete použít, případně obě.

Tickety

Kategorie

Vybraná kategorie bude předvyplněna v ticketu, který založíte z aktivity v této frontě.

Řeč na text

Speech-to-text

Zapněte, chcete-li hovory uskutečněné v této frontě přepisovat pomocí převodu řeči na text. Bude vám účtována minuta přepsané nahrávky. V dalších dvou polích vyberte jazyky, u kterých očekáváte, že se budou používat během hovorů, a případné podmínky přepisu. Pro aktivaci této funkce nás prosím kontaktujte.

Jazyk zvukového vstupu

Vyberte jazyky, které očekáváte, že se budou používat v této frontě. Převaděč řeči na text při přepisu vybere z tohoto seznamu.

Podmínky přepisu

Pokud nechcete přepisovat každý hovor v této frontě, můžete nastavit podmínky, které musí být splněny, aby byl přepsán.

AI Topicy

Použít AI Topics

Zapněte, chcete-li používat umělou inteligenci k analýze aktivit v této frontě. Každá analyzovaná aktivita spotřebuje 100 mincí AI. Ve frontách hovorů lze témata AI používat pouze v kombinaci s funkcí převodu Speech-to-text. Nastavení témat AI Topics proveďte v poli níže.

Nastavení AI Topics

Nastavte pokyny pro analýzu aktivit AI v této frontě.

Jazyk AI Topics

Jazyk AI Topics

  • Chcete-li povolit funkci Speech to Text, ujistěte se, že je povoleno nahrávání.

  • Chcete-li využívat AI Topicy, zajistěte, aby byla povolena funkce Speech to Text.

Frontu uložte.

Po vytvoření fronty Hovory odchozí se ujistěte, že máte nastavené odchozí směrování hovorů.

Nezapomeňte nastavit:

  • kteří Operátoři frontu mohou používat.

  • relace fronty.

  • schéma widgetů.

Popis naleznete ve Frontách.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.