Skip to main content
Skip table of contents

WhatsApp fronta

V Spravovat → Fronty můžete nastavit vaši WhatsApp frontu.


Vytvořit novou WhatsApp frontu/Upravit WhatsApp frontu

Chcete-li nastavit WhatsApp frontu, přejděte na Spravovat → Fronty.

Chcete-li založit novou frontu, klikněte na tlačítko Přidat nový a poté vyberte WhatsApp.

Chcete-li použít již existující frontu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující frontu, klikněte na její název.

Otevře se detail fronty.


Detail WhatsApp fronty

Vyplňte pole Unikátní číslo fronty, Název Popis (volitelný). Poté nastavte frontu.


Detail polí fronty

Detail polí fronty

Kliknutím na tlačítko Rozšířené zobrazíte další nastavení.

Pole

Popis

Rozšířená nastavení

Povolit popis

Zapněte, pokud chcete aktivovat pole „Popis“ v rámci aktivity vytvořené pomocí této fronty. Operátoři budou moct během aktivity zadat její popis.

Max. čekací doba

Vyberte maximální dobu, po kterou může volající zůstat ve frontě před ukončením chatu.

Doba vyzvánění u operátora

Vyberte, jak dlouho má operátor na přijetí aktivity. Pokud to nestihne, rozezvoní se další operátor v pořadí.

Délka uspání (sleep time)

Zvolte délku prodlevy mezi ukončením vyzvánění u jednoho operátora (vypršení Doby vyzvánění u operátora) a začátkem vyzvánění u dalšího.

Priorita

Nastavte prioritu této fronty při distribuci aktivit na operátory: 0 – nejvyšší, 10 – nejnižší. Když je operátor přihlášen ve více frontách, aktivity z front s vyšší prioritou na něj budou směrovány přednostně.

Hledat agenta podle CRM

Zapněte, pokud chcete, aby byl volající spojen s uživatelem kontaktu CRM. Toto nastavení nelze použít současně s možností „Volat posledního agenta“.
Exkluzivně - aktivita bude distribuována pouze agentovi kontaktu.
Je-li dostupný - při první distribuci se pokusí spojit volajícího s daným agentem. Pokud není dostupný, dále se pokračuje dle distribuční strategie.

Volat posledního agenta

Zapněte, pokud chcete, aby byl volající spojen se stejným operátorem, s kterým hovořil minule. Nezapomeňte nastavit také Poslední agent – hodiny.

Poslední agent – hodiny

Kolik hodin do minulosti se má systém dívat při hledání posledního agenta? Tento parametr se použije pouze v případě, že je volba „Volat posledního agenta“ nastavena na „ANO“.

Automatické pauzy

Vyberte, zda má být automaticky nastavena pauza Lajdák, pokud operátor odmítne aktivitu nebo nebo ji včas nepřijme.

Čas na zotavení

Doba, za kterou může na operátora, který právě dokončil aktivitu, být poslána další aktivita (jak dlouho je nastavena pauza Wrap).

Strategie distribuce

Podrobné informace jsou vypsány níže.

Multi statusy

Povolit nebo zakázat zadávání více statusů u aktivit používajících tuto frontu.

Časový limit odložení

Nastavte čas v minutách, po kterém budou odložené aktivity uzavřeny.

Email pro oznámení

Zadejte emailovou adresu, na kterou budou zasílána oznámení o zmeškaných chatech. Aby se email odeslal, chat musí být směrován do Přerušit, kde je třeba vybrat tuto frontu a Příčinu vypnutí buď Nedostupné nebo Mimo pracovní dobu.

Zmeškané aktivity

Zapněte, chcete-li aktivovat notifikace o zmeškaných aktivitách, pomocí kterých můžete zákazníka zpětně kontaktovat. Níže v „Nastavení zmeškaných aktivit“ nastavte fronty, které pro tento účel chcete použít.

Oznámení o nových zprávách

Zapněte, chcete-li odesílat oznámení o nových zprávách v otevřených chatech.

Upozornění na nečinnost v aktivitě

Pokud v otevřené aktivitě nedochází k žádné interakci agenta, vyberte dobu, po které by měl agent obdržet oznámení.

Nastavení konektoru

Konektor

Zvolte směrování, které chcete použít s touto frontou. Směrování si můžete nastavit v Spravovat → Směrování.

Makro odkazy  (Rozšířené)

Odkazy (Rozšířené)

Nastavte externí URL, např. kartu zákazníka, která se může otevřít při použití této fronty.
Název: zadejte popisek, který se zobrazí u tlačítka, když je nastaveno více adres.
URL: zadejte externí URL adresu. V adrese je možné používat zástupné značky, které se automaticky nahradí aktuálními hodnotami (dostupné jsou všechny vlastnosti aktivity, například {{user.title}} je uživatel přiřazený aktivitě).
Otevřít: zapněte, chcete-li URL otevřít automaticky poté, co operátor přijme aktivitu v této frontě.
Unikátní: zapněte, chcete-li v případě, že má operátor v této frontě otevřených více aktivit současně, otevřít každé externí URL ve vlastním novém okně. Vypněte, chcete-li je všechny otevřít ve stejném okně.
Popup: zapněte, chcete-li externí URL otevřít ve vyskakovacím okně místo v nové kartě. Nastavte výšku a šířku nového okna.

Makro transport  (Rozšířené)

Transporty (Rozšířené)

Nastavte předdefinované přepojení nebo pozvání pro operátory používající tuto frontu.
Název: zadejte název, který se bude zobrazovat v rozbalovacím menu tlačítka pro přepojení nebo pozvání.
Cíl: zadejte telefonní číslo nebo číslo fronty nebo uživatele, na které chcete aktivitu přepojit nebo které chcete k aktivitě pozvat.
Přepojit a Pozvat: zapněte tu možnost, kterou chcete použít, případně obě.

Tickety

Kategorie

Vybraná kategorie bude předvyplněna v ticketu, který založíte z aktivity v této frontě.

Frontu uložte.


Distribuční strategie

Distribuční strategie

Váš výběr distribuční strategie určuje, jak se budou příchozí aktivity v dané frontě přiřazovat operátorům.

Každá strategie zohledňuje prioritu operátora (neboli penaltu) ve frontě dle práv, které používá (0 – nejvyšší priorita, 10 – nejnižší priorita). Prioritu nastavíte pro každou frontu kliknutím na Změnit ve sloupci Operátoři.

U každé strategie níže jsou uvedené příklady distribuce aktivity operátorům. Pracují s 6 operátory a jejich prioritami ve frontě:

 • Jana a Pavel – priorita 0 – mají největší kompetenci řešit hovory v dané frontě.

 • Tomáš a Sofie – priorita 5 – mohou pomoct, když jsou Jana a Pavel zaneprázdněni.

 • Julie a Petr – priorita 9 – měli by hovory obsluhovat pouze v krajním případě.

Všichni

 1. Tato strategie aktivity nejdříve distribuuje všem uživatelům s nejvyšší prioritou zároveň. Pokud jsou dostupní, bude u nich vyzvánět do vypršení Doby vyzvánění nebo odmítnutí aktivity všemi operátory.

 2. Pokud nejsou dostupní žádní operátoři s nejvyšší prioritou nebo pokud žádný z nich aktivitu nepřijme, bude se dále distribuovat všem uživatelům další prioritní skupiny.

 3. Pokud zde nejsou dostupní žádní operátoři nebo pokud hovor všichni odmítnou nebo ho nikdo nepřijme do vypršení Doby vyzvánění, bude se dále distribuovat skupině operátorů

  1. s vyšší prioritou, pokud se během vyzvánění nějací uvolní.

  2. s nižší prioritou.

Příklad 1:

 1. Všichni operátoři jsou dostupní.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Jany a Pavla. Ti hovor nepřijmou a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Hovor začne vyzvánět u Tomáše a Sofie, protože mají další prioritu. Oba hovor odmítnou.

 4. Hovor se vrátí zpět k Janě a Pavlovi, protože jsou dostupní a mají nejvyšší prioritu.

Příklad 2:

 1. Všichni kromě Julie hovoří se zákazníky.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Julie. Zatímco zvoní, hovor Tomáše a Sofie skončí. Julie hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Hovor začne vyzvánět u Tomáše a Sofie. Mezi tím skončí hovor Jany. Tomáš hovor odmítne, Sofie ho nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 4. Hovor začne zvonit u Jany, protože má nejvyšší prioritu (a Pavel stále hovoří).

Všichni v pořadí dle priority

 1. Tato strategie aktivity nejdříve distribuuje všem uživatelům s nejvyšší prioritou zároveň. Pokud jsou dostupní, bude u nich vyzvánět do vypršení Doby vyzvánění nebo odmítnutí aktivity všemi operátory.

 2. Pokud nejsou dostupní žádní operátoři s nejvyšší prioritou nebo pokud žádný z nich aktivitu nepřijme, bude se dále distribuovat všem uživatelům další prioritní skupiny.

 3. Pokud zde nejsou dostupní žádní operátoři nebo pokud hovor všichni odmítnou nebo ho nikdo nepřijme do vypršení Doby vyzvánění, bude se dále distribuovat skupině operátorů s nižší prioritou bez ohledu na to, zda se mezi tím uvolnili operátoři s vyšší prioritou.

 4. Pokud aktivitu nepřijme nikdo ani ve skupině s nejnižší prioritou, distribuce se vrátí na začátek a opět probíhá od kroku 1.

Příklad 1:

 1. Všichni operátoři jsou dostupní.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Jany a Pavla. Ti hovor nepřijmou a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Hovor začne zvonit u Tomáše a Sofie, protože mají další prioritu. Oba ho odmítnou.

 4. Hovor začne zvonit u Julie a Petra, protože mají další prioritu. Oba ho odmítnou.

 5. Hovor se vrátí Janě a Pavlovi – distribuce začne znovu od začátku.

Příklad 2:

 1. Všichni kromě Julie hovoří se zákazníky.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Julie. Zatímco zvoní, hovor Tomáše a Sofie skončí. Julie hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Protože je Julie v nejnižší prioritě, hovor se vrátí na začátek, ale Jana a Pavel již hovoří, takže hovor začne zvonit v další prioritě u Tomáše a Sofie. Ani jeden ho nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 4. Hovor jde zpět k Julii, protože je jediná volná v nejnižší prioritě.

Dle doby nečinnosti

 1. Tato strategie aktivity nejdříve distribuuje jednomu dostupnému operátorovi s nejvyšší prioritou.

 2. Pokud nejvyšší prioritu má více operátorů, aktivita bude směrována na toho s nejdelším časem od uzavření poslední aktivity. Pokud je i tento čas stejný, vybere se operátor, který je nejdéle přihlášen do fronty.

 3. Pokud v dané prioritě nejsou dostupní žádní operátoři nebo pokud operátor hovor odmítne nebo nepřijme, než vyprší Doba vyzvánění, hovor půjde na dalšího operátora

  1. s vyšší prioritou, pokud se během vyzvánění uvolnil.

  2. se stejnou prioritou.

  3. s nižší prioritou, pokud nejsou dostupní žádní operátoři se stejnou nebo vyšší prioritou.

Pokud je operátor poslední dostupný v dané prioritní skupině a hovor odmítne nebo nepřijme, bude ihned distribuován opět jemu (pokud nejsou zapnuté Automatické pauzy).

Příklad 1:

 1. Všichni operátoři jsou dostupní.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Jany. Ta hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Hovor jde Pavlovi. Ten ho nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 4. Hovor se vrátí Janě. Ta ho nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 5. Hovor jde opět Pavlovi.

 6. Dokud se Pavel a Jana neodpojí nebo nezapnou pauzu, hovor se nedostane na nižší prioritu.

Příklad 2:

 1. Všichni kromě Julie hovoří se zákazníky. Jsou zapnuté automatické pauzy, takže když operátor nepřijme hovor, zapne se mu neplacená pauza.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Julie. Zatímco zvoní, hovor Tomáše, Sofie a Jany skončí (v tomto pořadí). Julie hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění – Julii se zapne automatická pauza.

 3. Hovor jde Janě, protože má nejvyšší prioritu. Ta ho nepřijme a vyprší Doba vyzvánění – Janě se zapne automatická pauza.

 4. Pavel stále hovoří, takže se hovor posune na další prioritu.

 5. Hovor začne vyzvánět u Tomáše, protože je neaktivní delší dobu než Sofie.

Náhodně dle priority

 1. Tato strategie aktivity nejdříve distribuuje náhodnému dostupnému operátorovi s nejvyšší prioritou, kterému se ještě tato aktivita nedistribuovala.

 2. Pokud hovor odmítne nebo nepřijme, než vyprší Doba vyzvánění, bude směrován na dalšího operátora, kterému ještě aktivita nebyla distribuována,

  1. se stejnou prioritou.

  2. s nižší prioritou, pokud nejsou dostupní žádní operátoři se stejnou prioritou.

 3. Poté, co se hovor distribuoval všem operátorům ve všech prioritách a nikdo ho nepřijal, proces začne opět od kroku 1.

 4. Pokud již hovor byl distribuován všem, bude směrován na ty, kteří mají nejnižší počet pokusů.

Příklad 1:

 1. Všichni operátoři jsou dostupní.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Jany. Ta hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Hovor jde Pavlovi. Ten hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 4. Hovor se posune na další prioritu a začne vyzvánět u náhodného operátora – Tomáše. Ten hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 5. Hovor jde Sofii. Ta ho odmítne.

 6. Hovor se posune na další prioritu a začne vyzvánět u náhodného operátora – Julie. Ta hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 7. Hovor jde Petrovi. Ten ho odmítne.

 8. Proces začne od znovu od kroku 1.

Příklad 2:

 1. Všichni kromě Julie hovoří se zákazníky.

 2. Pomocí fronty přijde hovor a začne vyzvánět u Julie. Zatímco zvoní, hovor Tomáše, Sofie a Jany skončí. Julie hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 3. Julie je jediný dostupný operátor v nejnižší prioritě – hovor tedy jde Janě (Pavel stále hovoří). Ta hovor nepřijme a vyprší Doba vyzvánění.

 4. Hovor se posune na další prioritu – nejdříve Tomášovi, poté Sofii. Ani jeden ho nepřijme.

 5. Hovor se vrátí Julii.

Ujistěte se, že jste nastavili Konektor – spárujte ho se směrováním, které budete s frontou používat.

Po vytvoření WhatsApp fronty ji nezapomeňte nastavit jako cíl jednoho z vašich WhatsApp směrování.

Nezapomeňte nastavit:

 • kteří Operátoři frontu mohou používat.

 • relace fronty.

 • schéma widgetů.

Popis naleznete ve Frontách.


Poznámky

Poznámky

Strategie distribuce dle doby nečinnosti: čas poslední aktivity se vypočítává z aktivit 2 hodiny zpětně.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.