V Spravovat → Uživatelé → Přístupy nastavíte, ke kterým modulům mají mít různí operátoři přístup a co v nich mohou dělat. Můžete také nastavit zkratky, které se zobrazují pod hlavním menu.


Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Přístupy

Přístupy určují:

 • do kterých modulů se uživatelé, kteří je používají, dostanou v GUI Daktely (a také přes API).

 • schopnost vytvářet, číst, aktualizovat a mazat (CRUD) položky, které daný modul obsahuje.

Schopnosti CRUD pro modul nemusí nutně znamenat, že do něj musí uživatel mít i přístup. Může například nemít přístup do CRM, ale schopnost číst CRM data. Pokud se tedy zobrazují data z modulu CRM v jiném modulu, kam tento uživatel přístup má, uvidí je – např. Výpisy.

Práva

Práva určují:

 • které konkrétní položky uživatelé, kteří je používají, uvidí v modulech, do kterých mají přístup.

 • pokud mají v Přístupech schopnost vytvářet nebo upravovat, jaká data mohou vybrat v detailu položky. Např. uživatel, který má přístup a schopnost aktualizovat v Ticketech, musí mít právo na Kategorii, aby s ticketem mohl pracovat. Pokud bude ticket chtít předat jinému uživateli, musí mít právo i na tohoto uživatele.

 • u front Práva určují, do kterých se uživatelé mohou přihlásit.

Diagram znázorňuje vztah Přístupů a Práv. Zoomovat můžete pomocí ctrl/cmd + kolečko myši.


Vytvořit nový přístup

Vytvořit nový přístup

Založit nový přístup:

Klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu.

Na obrazovce Vytvořit přístup zadejte Název a Popis (nepovinný).

Klikněte na Uložit.

Upravit přístup můžete v jeho detailu.

Klonovat existujíci přístup:

Klikněte na Klonovat ve sloupci Akce. Otevřou se nastavení přístupů – postupujte podle Upravit přístup níže.


Upravit přístup

Upravit přístup

Otevřete detail přístupu kliknutím na jeho Název – otevřou se nastavení přístupu.

Můžete upravit Název a Popis (nepovinný). Pole Jméno nelze upravit.

Poté nastavte Zkratky a Přístupy.

Po dokončení nastavení klikněte na Uložit.

Přístup můžete přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Zkratky (Shortcuts)

Zkratky (Shortcuts)

Nastavte ikony, které se operátorům zobrazují pod hlavním menu v sidebaru vlevo.

Nedoporučujeme používat více než 6 zkratek – pokud jich přidáte více, budou velice malé.

 1. Zkratky můžete přidat nebo odebrat pomocí tlačítek na konci každé řádky.

 2. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit pořadí zkratek.

 3. Z rozbalovacího menu vyberte typ zkratky:

  1. Prázdné – zkratka bude nefunkční.

  2. Odkaz – otevře interní nebo externí stránku (odkaz nastavte podle kroků 4-7 níže).

  3. Globální vyhledávání – vyhledá dotaz v rámci Daktely. Prohledává Menu, Kontakty, Společnosti, Tickety a Znalostní bázi.

  4. Dokumentace –  otevře doc.daktela.com.

  5. Nový ticket – vytvoří nový ticket v Ticketech.

 4. Z rozbalovacího menu vyberte barvu ikony.

  Pokud jste s kroku 2 vybrali Odkaz:

 5. Z rozbalovacího menu vyberte ikonu.

 6. Zadejte krátký popis, který se zobrazí při podržení kurzoru nad zkratkou.

 7. Zadejte absolutní (např. https://www.google.com/) nebo relativní (např. /crm/contacts/create) adresu.

 8. Zvolte, zda se má odkaz otevřít v nové kartě.

Klikněte na Uložit nebo přejděte na Přístupy níže.

Přístupy

Přístupy

Pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte přístup k jednotlivým modulům Daktela.

Chcete-li přistupy nastavit detailněji, přepínač Rozšířená nastavení přepněte na Ano.

Nastavení přístupů jednotlivých modulů naleznete v jejich kartě. Zaškrtněte políčka tam, kde chcete udělit přístup.

Obecně můžete udělit následující typy přístupů:

 • Přístup – modul se zobrazí v hlavním menu.

 • Vytvořit – uživatel bude moct vytvořit novou položku.

 • Číst – uživatel bude moct číst jednotlivé položky.

 • Aktualizovat – uživatel bude moct upravovat položky.

 • Smazat – uživatel bude moct mazat položky.

Některé moduly mají jiné možnosti – jsou popsané v tooltipech přímo v Daktele.

Aby se zabránilo chybám v aplikaci, některá nastavení po uložení přístupu automaticky vypínají nebo zapínají jiné.

Pokud chcete od verze 6.20 nastavit velice specifický přístup, můžete nad tabulkou s Přístupy vypnout Nastavit závislosti automaticky. Upozorňujeme, že nesprávné nastavení může způsobit chyby v aplikaci!


Nastavení Dashboardu

Nastavení Dashboardu

U každého přístupu můžete nastavit jiné rozložení Dashboardu.

V seznamu přístupů klikněte na tlačítko Nastavení Dashboardu ve sloupci Akce.

 1. Přetáhněte pole z Widgetů, Statistik nebo Analytik vpravo do vašeho dashboardu vlevo. Popis jednotlivých widgetů se zobrazí po přetažení do dashboardu.

 2. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.

 3. Proces opakujte dle potřeby.

 4. Některé položky mají tlačítko Nastavení, pomocí kterého otevřete další nastavení, např. zvolit u Statistik filtry.

 5. Nastavení Dashboardu uložte.

Nastavení widgetů

Widget

Nastavení

Stránka uvnitř stránky

Zadejte URL (včetně proměnných) a výšku widgetu.

Pomocí atributu Allow můžete ovládat Feature Policy a umožnit tak iFramu přístup k zobrazení přes celou obrazovku (fullscreen)a použití mikrofonu, kamery  a geolokace (microphonecamera, geolocation). Chcete-li např. umožnit použití kamery a mikrofonu, zadejte "camera;microphone". Pro více info viz dokumentace Feature Policy.

Záznamy

Přetáhněte kategorie záznamů, které chcete zahrnout do widgetu, z pole Dostupné do pole Vybrané.


Smazat přístup

Smazat přístup

Způsob, jakým lze smazat přístup, se liší podle verze:

Od verze 6.20

Když smažete přístup, uživatelé, kteří ho používají, budou automaticky odhlášeni a deaktivování.

Po kliknutí na tlačítko Smazat se otevře dialogové okno, kde se zobrazí počet uživatelů s daným přístupem a možností potvrdit smazání přístupu.

Do verze 6.19.x

Pokud existují uživatelé s daným přístupem, přístup nelze smazat – tlačítko Smazat bude neaktivní. Počet uživatelů, kteří přístup používají, se zobrazuje v seznamu přístupů.

Chcete-li tlačítko zaktivovat, přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů a odstraňte přístup u všech uživatelů. Pokud přístup používá mnoho uživatelů, můžete ho změnit hromadně.