Skip to main content
Skip table of contents

Seznam uživatelů

V Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů můžete spravovat jednotlivé uživatele Daktely.


Vytvořit nového uživatele/Upravit uživatele

Vytvořit nového uživatele/Upravit uživatele

Když otevřete Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelůzobrazí se seznam vašich uživatelů.

Chcete-li vytvořit nového uživatele, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existujícího uživatele jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existujícího uživatele, klikněte na jeho název.

Otevře se detail uživatele.


Detail uživatele

Detail uživatele

Vyplňte detaily uživatele. Povinná pole jsou označena hvězdičkou: Název, Přístup, Práva, Heslo, Nahrávat hovory a Linka.

Nastavení

Popis

Název

Zadejte jméno uživatele.

Přihlašovací jméno

Toto jméno bude uživatel používat při přihlášení do Daktely. Později nelze změnit.

Popis

Zadejte libovolný popis.

Popis call steeringu

Zadejte klíčová slova, která pomohou aplikaci call steering při směrování hovorů na uživatele.

Backoffice uživatel

Zapněte, má-li tento uživatel být backoffice uživatel. Pokud tuto volbu zapnete, není třeba vyplňovat Heslo.

AccessToken

Používá se pro autentizaci uživatele při API dotazech. Vyplní se automaticky.

Přístup

Vyberte, jaký bude mít uživatel Přístup. Přístupy určují, do kterých modulů Daktely v hlavním menu má uživatel přístup. Přístupy můžete spravovat v Spravovat → Uživatelé → Přístupy.

Přístup lze změnit, pouze když je uživatel odhlášen (kromě Hromadné úpravy Přístupů a Práv).

Práva

Vyberte, jaká bude mít uživatel Práva. Práva určují, co bude moct uživatel dělat v modulech, kam má Přístup. Práva můžete spravovat v Spravovat → Uživatelé → Práva.

Práva lze změnit, pouze když je uživatel odhlášen (kromě Hromadné úpravy Přístupů a Práv).

Typ ověření

Vyberte, jak se bude moct uživatel přihlašovat:

 • Heslo – standardní přihlášení jménem a heslem

 • Active Directory

 • Azure AD

 • Generic OAuth 2.0 SSO

 • Google

Chcete-li použít jiný způsob přihlašování než Heslo, je nejdříve nutné ho nakonfigurovat v Spravovat → Integrace.

Heslo

Zadejte heslo. Heslo by mělo obsahovat alespoň šest znaků a kombinaci velkých písmen, číslic a zvláštních znaků.

Pokud vyberete jiný typ ověření než Heslo, toto pole je aktivní, pouze když je povoleno Povolit OAuth hesla v Spravovat → Globální nastavení.

Ověřovací email

Zadejte e-mailovou adresu pro ověření tohoto Uživatele pomocí služeb třetích stran a pro obnovení hesla.

Pokud používate Azure AD, do pole Ověřovací email je nutné zadat přihlášení do Azure AD.

Email pro oznámení

Zadejte emailovou adresu, kam se budou zasílat notifikace.

Přezdívka

Zadejte přezdívku, kterou můžete používat místo jména uživatele v chatech.

Uživatelská fotka

Uživatelský obrázek, který se používá například ve webchatu jako avatar. Je lepší, když má obrázek čtvercový formát. Povolené typy souborů jsou: .jpg, .jpeg, .png, .gif.
Maximální velikost souboru je: 20.00 MB

Podpis

Zadejte podpis uživatele, který se bude automaticky vkládat na konec emailů, které začne uživatel psát.

Číslo pro přesměrování

Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat všechny hovory směrované na uživatele. Přesměrování ukončíte vymazáním čísla zde nebo ve Výběru zařízení.

Při přesměrování na veřejné telefonní číslo můžou být účtovány telefonní poplatky.

Časové pásmo

Zvolte časové pásmo pro váš účet. Můžete zvolit automatickou synchronizaci nebo zvolit stát.

Nahrávat hovory

Vyberte, zda mají být hovory uživatele nahrávány a od kdy.

Povolit přerušení nahrávání

Zvolte, zda uživatel nebo uživatelé volající prostřednictvím této fronty mohou pozastavit a znovu zpustit nahrávání hovoru. Mějte na vědomí, že pokud se toto nastavení liší v nastavení uživatele a fronty, pokud je jedna z těchto hodnot nastavena na „Ano“, tak nahrávání přerušeno být může.

Statické přihlášení

Pokud je statické přihlášení zapnuté, uživatel je po přihlášení do Daktely automaticky připojen a nemůže se odpojit.

Odchozí identifikace

Zadejte telefonní číslo, kterým se budou prezentovat odchozí hovory.

Hierarchie nastavení Odchozího čísla (od nejnižší po nejvyšší): Kanál → Uživatel → Fronta → Identifikace volajícího.

Linka

Linka je interní číslo zaštiťující další SIP zařízení a externí čísla. Linku lze změnit, pouze když je uživatel ohlášený.

Doporučujeme používat trojmístná čísla a kvůli možnému konfliktu s čísly na pohotovost přeskočit 1XX.

Uživatelské ACL

Nastavte volací práva uživateli.

Zařízení

Vyberte SIP zařízení, externí čísla nebo MS Teams zařízení. Seznam obsahuje i zařízení, do kterých je uživatel aktuálně přihlášen!

Časy vyzvánění

Vyberte, kdy mají příchozí hovory vyzvánět na jednotlivých zařízeních. U odchozích hovorů budou všechna zařízení okamžitě vyzvánět.

Cíl

Vyberte, kam bude hovor směrován, když se nepodaří s uživatelem spojit.

Uživatele uložte.


Vybrat Skupiny

Vybrat Skupiny

Kliknutím na Skupiny ve sloupci Relace můžete vybrat, do kterých Skupin bude uživatel patřit.

Skupiny můžete spravovat v Spravovat → Nastavení → Skupiny.


Deaktivovat nebo smazat uživatele

Deaktivovat nebo smazat uživatele

Klikněte v seznamu uživatelů na tlačítko Deaktivovatve sloupci Akce. Otevře se dialogové okno s informací, že:

 • Otevřené aktivity uživatele budou uzavřeny.

 • Uživatel bude odhlášen.

 • Uživatel bude odstraněn z Kampaňových Záznamů.

Po potvrzení bude uživatel deaktivován.

Po deaktivaci lze uživatele smazat.

Rozdíl mezi deaktivovaným uživatelem a smazaným uživatelem

Deaktivovaný uživatel: uživateli se po deaktivaci odeberou práva a přístupy. Odhlásí se se z front a aktivit. Skryje se v seznamu uživatelů. Deaktivovaného uživatele můžete znovu aktivovat.

Smazaný uživatel: uživatel bude trvale smazán z vaší ústředny.


Aktivace deaktivovaného uživatele

Aktivace deaktivovaného uživatele

Zaškrtněte checkbox v pravém rohu stránky pro zobrazení deaktivovaných uživatelů.

Klikněte na uživatele kterého si přejete aktivovat. Otevře detail uživatele:

 • Zvolte práva a přístupy pro uživatele.

 • Zadejte nové heslo.

 • Zadejte ověřovací email.

Uživatele uložte.


Hromadná úprava Přístupů a Práv

Hromadná úprava Přístupů a Práv

Potřebujete-li od verze 6.20 hromadně upravit Přístupy a Práva, nemusíte ručně odhlašovat jejich uživatele. Stačí postupovat podle instrukcí pro Hromadnou úpravu – uživatelé budou po spuštění editace automaticky odhlášeni.


Licence

Licence

Kliknutím na tlačítko Licence nad seznamem uživatelů se otevře využití vašich licencí. Potřebujete-li jejich počet upravit, kontaktujte nás prosím.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.