Skip to main content
Skip table of contents

Přístupy

V Spravovat → Uživatelé → Přístupy nastavíte, ke kterým modulům mají mít různí operátoři přístup a co v nich mohou dělat. Můžete také nastavit zkratky, které se zobrazují pod hlavním menu.


Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Přístupy

Přístupy určují:

 • do kterých modulů se uživatelé, kteří je používají, dostanou v GUI Daktely (a také přes API).

 • schopnost vytvářet, číst, aktualizovat a mazat (CRUD) položky, které daný modul obsahuje.

Schopnosti CRUD pro modul nemusí nutně znamenat, že do něj musí uživatel mít i přístup. Může například nemít přístup do CRM, ale schopnost číst CRM data. Pokud se tedy zobrazují data z modulu CRM v jiném modulu, kam tento uživatel přístup má, uvidí je – např. Výpisy.

Práva

Práva určují:

 • které konkrétní položky uživatelé, kteří je používají, uvidí v modulech, do kterých mají přístup.

 • pokud mají v Přístupech schopnost vytvářet nebo upravovat, jaká data mohou vybrat v detailu položky. Např. uživatel, který má přístup a schopnost aktualizovat v Ticketech, musí mít právo na Kategorii, aby s ticketem mohl pracovat. Pokud bude ticket chtít předat jinému uživateli, musí mít právo i na tohoto uživatele.

 • u front Práva určují, do kterých se uživatelé mohou přihlásit.

Diagram znázorňuje vztah Přístupů a Práv. Zoomovat můžete pomocí ctrl/cmd + kolečko myši.


Vytvořit nový přístup

Vytvořit nový přístup

Založit nový přístup:

Klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu.

Na obrazovce Vytvořit přístup zadejte Název a Popis (nepovinný).

Klikněte na Uložit.

Upravit přístup můžete v jeho detailu.

Klonovat existujíci přístup:

Klikněte na Klonovat ve sloupci Akce. Otevřou se nastavení přístupů – postupujte podle Upravit přístup níže.


Upravit přístup

Upravit přístup

Otevřete detail přístupu kliknutím na jeho Název – otevřou se nastavení přístupu.

Můžete upravit Název a Popis (nepovinný). Pole Jméno nelze upravit.

Poté nastavte Zkratky a Přístupy.

Po dokončení nastavení klikněte na Uložit.

Přístup můžete přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Zkratky (Shortcuts)

Zkratky (Shortcuts)

Nastavte ikony, které se operátorům zobrazují pod hlavním menu v sidebaru vlevo.

Nedoporučujeme používat více než 6 zkratek – pokud jich přidáte více, budou velice malé.

 1. Zkratky můžete přidat nebo odebrat pomocí tlačítek na konci každé řádky.

 2. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit pořadí zkratek.

 3. Z rozbalovacího menu vyberte typ zkratky:

  1. Prázdné – zkratka bude nefunkční.

  2. Odkaz – otevře interní nebo externí stránku (odkaz nastavte podle kroků 4-7 níže).

  3. Globální vyhledávání – vyhledá dotaz v rámci Daktely. Prohledává Menu, Kontakty, Společnosti, Tickety a Znalostní bázi.

  4. Dokumentace –  otevře doc.daktela.com.

  5. Nový ticket – vytvoří nový ticket v Ticketech.

 4. Z rozbalovacího menu vyberte barvu ikony.

  Pokud jste s kroku 2 vybrali Odkaz:

 5. Z rozbalovacího menu vyberte ikonu.

 6. Zadejte krátký popis, který se zobrazí při podržení kurzoru nad zkratkou.

 7. Zadejte absolutní (např. https://www.google.com/) nebo relativní (např. /crm/contacts/create) adresu.

 8. Zvolte, zda se má odkaz otevřít v nové kartě.

Klikněte na Uložit nebo přejděte na Přístupy níže.

Přístupy

Přístupy

Pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte přístup k jednotlivým modulům Daktela.

Chcete-li přistupy nastavit detailněji, přepínač Rozšířená nastavení přepněte na Ano.

Nastavení přístupů jednotlivých modulů naleznete v jejich kartě. Zaškrtněte políčka tam, kde chcete udělit přístup.

Obecně můžete udělit následující typy přístupů:

 • Přístup – modul se zobrazí v hlavním menu.

 • Vytvořit – uživatel bude moct vytvořit novou položku.

 • Číst – uživatel bude moct číst jednotlivé položky.

 • Aktualizovat – uživatel bude moct upravovat položky.

 • Smazat – uživatel bude moct mazat položky.

Některé moduly mají jiné možnosti – jsou popsané v tooltipech přímo v Daktele.

Aby se zabránilo chybám v aplikaci, některá nastavení po uložení přístupu automaticky vypínají nebo zapínají jiné.

Pokud chcete od verze 6.20 nastavit velice specifický přístup, můžete nad tabulkou s Přístupy vypnout Nastavit závislosti automaticky. Upozorňujeme, že nesprávné nastavení může způsobit chyby v aplikaci!


Nastavení Dashboardu

Nastavení Dashboardu

U každého přístupu můžete nastavit jiné rozložení Dashboardu.

V seznamu přístupů klikněte na tlačítko Nastavení Dashboardu ve sloupci Akce.

 1. Přetáhněte pole z Widgetů, Statistik nebo Analytik vpravo do vašeho dashboardu vlevo. Popis jednotlivých widgetů se zobrazí po přetažení do dashboardu.

 2. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.

 3. Proces opakujte dle potřeby.

 4. Některé položky mají tlačítko Nastavení, pomocí kterého otevřete další nastavení, např. zvolit u Statistik filtry.

 5. Nastavení Dashboardu uložte.

Nastavení widgetů

Widget

Nastavení

Stránka uvnitř stránky

Zadejte URL (včetně proměnných) a výšku widgetu.

Pomocí atributu Allow můžete ovládat Feature Policy a umožnit tak iFramu přístup k zobrazení přes celou obrazovku (fullscreen)a použití mikrofonu, kamery  a geolokace (microphonecamera, geolocation). Chcete-li např. umožnit použití kamery a mikrofonu, zadejte "camera;microphone". Pro více info viz dokumentace Feature Policy.

Záznamy

Přetáhněte kategorie záznamů, které chcete zahrnout do widgetu, z pole Dostupné do pole Vybrané.


Smazat přístup

Smazat přístup

Způsob, jakým lze smazat přístup, se liší podle verze:

Od verze 6.20

Když smažete přístup, uživatelé, kteří ho používají, budou automaticky odhlášeni a deaktivování.

Po kliknutí na tlačítko Smazat se otevře dialogové okno, kde se zobrazí počet uživatelů s daným přístupem a možností potvrdit smazání přístupu.

Do verze 6.19.x

Pokud existují uživatelé s daným přístupem, přístup nelze smazat – tlačítko Smazat bude neaktivní. Počet uživatelů, kteří přístup používají, se zobrazuje v seznamu přístupů.

Chcete-li tlačítko zaktivovat, přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů a odstraňte přístup u všech uživatelů. Pokud přístup používá mnoho uživatelů, můžete ho změnit hromadně.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.