V Spravovat → Uživatelé → Práva nastavíte, s čím mohou operátoři pracovat v jednotlivých modulech Daktela.


Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Přístupy

Přístupy určují:

 • do kterých modulů se uživatelé, kteří je používají, dostanou v GUI Daktely (a také přes API).

 • schopnost vytvářet, číst, aktualizovat a mazat (CRUD) položky, které daný modul obsahuje.

Schopnosti CRUD pro modul nemusí nutně znamenat, že do něj musí uživatel mít i přístup. Může například nemít přístup do CRM, ale schopnost číst CRM data. Pokud se tedy zobrazují data z modulu CRM v jiném modulu, kam tento uživatel přístup má, uvidí je – např. Výpisy.

Práva

Práva určují:

 • které konkrétní položky uživatelé, kteří je používají, uvidí v modulech, do kterých mají přístup.

 • pokud mají v Přístupech schopnost vytvářet nebo upravovat, jaká data mohou vybrat v detailu položky. Např. uživatel, který má přístup a schopnost aktualizovat v Ticketech, musí mít právo na Kategorii, aby s ticketem mohl pracovat. Pokud bude ticket chtít předat jinému uživateli, musí mít právo i na tohoto uživatele.

 • u front Práva určují, do kterých se uživatelé mohou přihlásit.

Diagram znázorňuje vztah Přístupů a Práv. Zoomovat můžete pomocí ctrl/cmd + kolečko myši.


Vytvořit nové právo/Upravit právo

Vytvořit nové právo/Upravit právo

Když otevřete Spravovat → Uživatelé → Práva, zobrazí se seznam vašich práv.

Chcete-li vytvořit nové právo, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující právo jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující právo, klikněte na jeho název.

Otevře se detail práva.


Detail práva

Detail práva

Vyplňte pole Název a Popis (volitelný).

Zadejte Maximální počet aktivit (příchozích), které mohou být směrovány na uživatele s tímto právem (volitelné). Nechcete-li počet omezit, pole ponechte prázdné. Maximální počet příchozích aktivit je také ovlivněn nastavením vaší distribuční matice.

Zadejte Maximální počet odchozích záznamů, které mohou operátoři s tímto právem mít načtené.

Zvolte, zda operátoři Můžou mazat zmeškané hovory, aniž by na ně odpověděli, a zda Můžou volat bez fronty.

Zvolte, zda operátoři Můžou přepojovat hovory a jakým způsobem (od v6.20). Toto nastavení platí pouze pro přepojování v grafickém rozhraní Daktela a pomocí API. V SIP zařízeních mohou uživatelé hovory přepojovat bez ohledu na zde vybraném nastavení.

Zaškrtněte pro zapnutí Jednorázového hesla. Když administrátor změní heslo uživatele v části Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, můžete nastavit povinnou změnu hesla při příštím přihlášení.

Obnovit heslo – Zapnutím umožníte uživatelům resetovat svoje vlastní heslo. Musí mít vyplněnou platnou e-mailovou adresu v poli Ověřovací e-mail v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Vytváříte nové právo?

Vytváříte-li nové právo, uložte ho a znovu otevřete kliknutím na jeho název. Poté pokračujte dle instrukcí níže.

V jednotlivých kartách nastavte, s čím mohou operátoři pracovat:

Karta

Popis

Uživatelé

Vyberte uživatele, kteří spolupracují – mohou si mezi sebou např. předat ticket nebo přepojit hovor.

Pomocí tlačítka Všichni uživatelé z nastavených práv vyberete všechny uživatele, kteří používají práva, která jste vybrali v kartě Práva.

Pomocí tlačítka Všichni uživatelé z nastavených front vyberete všechny uživatele, kteří používají fronty, které jste vybrali v kartě Fronty.

Uživatele můžete nastavit v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Přístupy

Vyberte, které přístupy budou moct agenti s těmito právy editovat.

Přístupy můžete nastavit v Spravovat → Uživatelé → Přístupy.

Práva

Vyberte, které přístupy budou moct agenti s těmito právy editovat.

Fronty

 1. Vyberte fronty, které budou moct uživatelé s tímto právem používat.

 2. Zapněte nebo vypněte Vyzvedávání hovorů. Práva, které mají toto nastavení zapnuté, mohou pomocí Čekajících aktivit přijmout aktivity, které již zvoní u jiného operátora (pokud není zvolen Typ přihlášení – Žádný).

 3. Z rozbalovacího menu vyberte Prioritu, kterou bude právo mít při distribuci aktivit ve frontě.

 4. Z rozbalovacího menu vyberte způsob Přihlášení. Popis jednotlivých typů naleznete přímo v Daktele.

Fronty můžete nastavit v Spravovat → Fronty.

Sloupce ticketů

Zaškrtněte sloupce ticketů, které se mají zobrazovat uživatelům s tímto právem v seznamu ticketů

Chcete-li některé sloupce skrýt na určitých velikostech obrazovky, zaškrtněte daný sloupec.

Kategorie

 1. Zaškrtněte kategorie, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat.

 2. Přístup: chcete-li, aby uživatelé viděli tickety kategorie, přepněte Přístup na Ano. Uživatelé bez přístupu kategorii mohou používat (např. vytvořit ticket s danou kategorií), ale ticket po uložení již neuvidí.

 3. Distribuce: když je v dané kategorii vytvořen ticket bez uživatele, nastavte, za jakých podmínek se má distribuovat uživatelům tohoto práva. Vyberte maximální počet ticketů v dané kategorii, který může uživatel mít, aby mu byl ticket přiřazen. Pokud právo používá více uživatelů, ticket se přiřadí uživateli s nejnižším počtem ticketů v dané kategorii. Mají-li všichni uživatelé více než nastavený počet, distribuce se zastaví do té doby, než počet ticketů některého uživatele opět klesne. Nechcete-li tickety automaticky distribuovat, vyberte Žádný.

Distribuce ticketů funguje pouze v případě, že je daná kategorie nastavená na některé emailové frontě. Tickety se automaticky distribuují pouze operátorům, kteří jsou v dané frontě přihlášeni.

Kategorie můžete nastavit v Spravovat → Tickety → Kategorie.

Makra

Zaškrtněte makra, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat v sekci Tickety. Zobrazit přepněte na Ano.

Makra můžete nastavit v Spravovat → Tickety → Makra.

Wallboardy

Zaškrtněte wallboardy, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat.

Wallboardy včetně práv číst, upravovat a mazat můžete nastavit v Aplikace → Wallboardy.

Skupiny

Zaškrtněte skupiny, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat.

Skupiny můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Skupiny.

Události

Zaškrtněte události, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat.

Události můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Události.

Pauzy

Zaškrtněte pauzy, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat. Přístup přepněte na Ano.

Pauzy můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Pauzy.

Složky znalostní báze

Zaškrtněte složky, do kterých budou mít uživatelé s tímto právem přístup. Oprávnění Vytvořit, Číst, Aktualizovat a Smazat jsou po vybrání ve výchozím stavu zapnutá – chcete-li je vypnout, přepněte je na Ne.

Složky můžete nastavit v Znalostní bázi.

Po dokončení nastavení klikněte na Uložit.

Přístup můžete přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.


Smazat právo

Smazat právo

Pokud existují uživatelé s daným právem, právo nelze smazat – tlačítko Smazat bude neaktivní. Počet uživatelů, kteří právo používají, se zobrazuje v seznamu práv.

Chcete-li tlačítko zaktivovat, přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů a odstraňte právo u všech uživatelů. Pokud právo používá mnoho uživatelů, můžete ho změnit hromadně.